اجرای سرود صبحگاهی توسط نونهالان- ۱۳۵۵

این آهنگ برای اولین بار برای سرود صبحگاهی در سال ۱۳۵۳ توسط انوشیروان روحانی ساخته شد.

ای ایران خدایم پشتیبان
ای ایران نگهدارت یزدان
در عالم بمانی جاویدان
در دلها بود مهر ایران
مهد آزادگانی
ای ایران
کشور جاویدانی
ایران
ای تو با …
ای ایران
عشق تو سرنوشتم
ایران
ما همه، ما همه، نونهال ایرانیم
ما همه، ما همه، همدل و هم پیمانیم
ما همه در پناه یزدانیم
ما همه، ما همه، نو نهال ایرانیم
ما همه، ما همه، همدل و هم پیمانیم
ما همه در پناه یزدانیم
مهد آزادگانی
ای ایران
کشور جاویدانی
ایران
ای تو با …
ای ایران
عشق تو سرنوشتم
ایران
ما اکنون به یک صف پیوستیم
در یک …همه یک دل هستیم
با قلبی به خوشحالی لبریز
پیوستیم همه با رستاخیز
مهد آزادگانی
ای ایران
کشور جاویدانی
ایران
ای تو با …
ای ایران
عشق تو سرنوشتم
ایران

به اشتراک بگذارید: