اسلیپی جو ریاست جمهوری را به اوباما سپرد

اوباما از جلو کاخ سفید می گذشت با خودش گفت بروم یه سر به این اسلیپی جو بزنم ببینم چکار میکنه.

همین که وارد شد و سرگرم سلام علیک و ماچ و روبوسی با کارمندان کاخ سفید شد، اسلیپی جو گفت: آخ جون صاحبش اومد، من دیگه بروم بخوابم.

به اشتراک بگذارید: