اعلام آمادگی مشروط «شورای مدیریت گذار» برای همکاری با رضا پهلوی

به اشتراک بگذارید: