اولین تابستان انقلاب

از مرور روزنامه های ماههای نخستین روی کار آمدن آخوندها بخوبی میتوان دریافت که بر اثر بی لیاقتی و ندانم کاری های انقلابیون و نداشتن درک درستی از کشورداری، چرخ های تولید از حرکت ایستاده و تجارت و بازرگانی مختل شده و در نتیجه خیلی زود آثار  آشفتگی در عرضه و تقاضا و تامین مایحتاج مردم نمایان شد.

در روزنامه اطلاعات مرداد ماه پنجاه و هشت یعنی اولین تابستان انقلاب گزارشی چاپ شده که به صراحت می گوید قیمتهای مواد خوراکی نسبت به سال قبل سه برابر شده است!

خشت اول چون نهد معمار کج

تا ثریا (کی رود) میرود دیوار کج

ایدئولوزی آخوندها و اطرافیان چپول و حتی ملیون پنجاه و هفتی بر مبنای غرب ستیزی بنا شده و ضرر و زیان این دیدگاه از همان اولین تابستان شروع شد و هنوز هم ادامه دارد. تا زمانی که این رژیم هست، گرانی و تورم هم هست.

به اشتراک بگذارید: