علی مطهری، دقیقا توضیح می دهد که به چه دلیل مردم ایران نباید در انتخابات شرکت کنند