اینبار اعتراف اجباری «نوید افکاری» در صدا و سیمای سپاه، سند بی گناهی اش شد؛ جمهوری جنایت، رسواتر از همیشه!

سقط شده سپاه و مدافع حرم یا کارمند آبفا؟ ترجیح میدهم این کلیپ را تا آخر ببینید. نوید جان تو بیگناهی، تازه اگر هم بر فرض محال دستهایت به خون آن جنایتکار سپاهی آلوده شده باشد، یادت باشد که ملت ترا «مدافع میهن» خطاب خواهند کرد و تو یک قهرمانی!

هیچ ایرانی با شرفی هموطنی را که مزدوران سپاه را در میدان مبارزه از میان برداشته است، قاتل خطاب نمیکند. حالا آن قهرمان تو باشی و یا هر کس دیگر، فرقی نمیکند، درود بر تو !

به اشتراک بگذارید: