بایدن یک خل و چل را بعنوان وزیر راستی آزمایی منصوب کرد

به اشتراک بگذارید: