برای جلوگیری از ورود کرونا، کشورهای همسایه مرزهایشان با ایران را بستند

به اشتراک بگذارید: