برنامه جمهوری اسلامی برای مبارزه با نابرابری و فقر در کشور؛ توسعه آستان امامزاده عینعلی و زینعلی!

بنزین را یک شبه ۳ برابر میکنند و خون ها میریزند و فردایش برای برون رفت کشور از ابرچالش هایی که گریبانمان را گرفته است، راه حل معرفی میکنند:
توسعه آستان امامزاده عینعلی و زینعلی 

درحالیکه بابا نه هوا دارد و نه آب و نه نان و نه بنزین، جمهوری اسلامی پولی را که متعلق به همه ایرانیان است را دارد صرف دکانداران مذهبی میکند و هیچکس نمیپرسد، چرا!؟ و تازه اگر هم کسی بپرسد چرا، پاسخش گلوله است و زندان فشافویه!

دیگر این سیاست تب دار و مریض و شتر سواری دولا دولا، جواب نمیدهد. باید به سقوط جمهوری اسلامی به عنوان اولین قدم نگاه کرد و تمام هم غممان خرافه زدایی از ایران فردا باشد.

تا زمانیکه جهل است، ابله متولد میشود و فرصت طلب برای خودش «خانه» میسازد.

مشکل ایران «اسلام» است و جمهوری اسلامی یکی از زائده های این سرطان جان سخت، تا صبح روشن، زمان زیادی مانده است.

تازه ترین قدیمی ترین پر رای ترین
پیام رسانی در صورت
mollah
سردبیر

کجدار و مریز= تب دار و مریض
جالب بود

Canucksinbox
عضو
Canucksinbox

من مرید امامزاده قوچعلی هستم. لامذهب به همه چلوکباب میده lol