بر ساقه تابیده کنف؛ سروده های زندان- گردآوری و گزینش: ایرج مصداقی (پیش گفتار)

bar_sagheh_tabideh_kanaf4-dragged-2

bar_sagheh_tabideh_kanaf4-dragged-2-1

bar_sagheh_tabideh_kanaf4-dragged-3

bar_sagheh_tabideh_kanaf4-dragged-4

bar_sagheh_tabideh_kanaf4-dragged-5

یاد همه جانباختگان راه آزادی و عدالت
گرامی باد!
به خاطره تابناک شهیدان قتل عام ۶۷

به اشتراک بگذارید: