به جدول کوبیدن سر یک دختر توسط داعش

در ویدئو زیر صحنه برخورد واضح تر است:

به اشتراک بگذارید: