تاریخ شفاهی- آیت الله بهشتی قبل از ۲۲ بهمن: در جمهوری اسلامی شاه پرست ها هم آزادند

From 1:18:42 to 1:24 25

https://youtu.be/VUq7ECvWKWg?t=4722

به اشتراک بگذارید: