تاریخ شفاهی: دستبوسی روح الله خمینی توسط ارتشبد غلامعلی اویسی

طبق سند زیر ارتشبد غلامعلی اویسی, فرماندار نظامی وقت (و معروف به قصاب) تهران در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ در نجف به دیدار خمینی میرود و دست وی را میبوسد.

From 1:53:20 to 1:55:00

https://youtu.be/LIJkfcm2n2g?t=6802

به اشتراک بگذارید: