تاریخ شفاهی: پرداخت غرامت به بازماندگان ۱۵ خرداد ۴۲ در دولت اسدالله علم

چون مطمئن نیستم کلمه “غرامت” منظور رو به طور کامل برسونه توضیح زیر رو لازم میبینم:
طبق گفته جناب محمد باهری در ویدئو زیر (از ابتدا تا دقیقه ۶) بعد از وقایع ۱۵ خرداد مجروحین, معلولین و خانواده های کشته شدگان شناسایی میشوند و از طریق “مدرسه عالی مددکاری اجتماعی” که توسط ستّاره فرمانفرمائیان تأسیس شده بود به اونها کمک میشه:

https://youtu.be/0FAsHk01S74

به اشتراک بگذارید: