تاریخ شفاهی: ۲ اشتباه تاریخی شاپور بختیار از دید حسن نزیه

حسن نزیه: سیاستمدار، حقوقدان، عضو موسس نهضت آزادی، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در دولت موقت مهندس بازرگان

From 2:54:39 to 3:01:58

https://youtu.be/9rxR17G7qDE?t=10479

به اشتراک بگذارید: