تجمع بسیار دیدنی ایرانیان تورنتو

امروز در صفحات تاریخ ایران ثبت خواهد شد . نسل های آینده در کتابهای تاریخ خواهند خواند که ایرانیان در روز اول اکتبر ۲۰۲۲ در سراسر جهان صدای مردم گرفتار داخل ایران را به گوش جهان رساندند. امروز همه ایرانیان خارج کشور احساس غرور و بالندگی کردند.

در تورنتو چنان جمعیت پرشمار و انبوه بود که خیابانهای مسیر ۲ کیلومتری راهپیمایی توسط پلیس مسدود شده بود. همه جا پرچم ایران بود و نوای ایران. صحنه هایی از اتحاد و همبستگی مردمی که تشنه آزادی میهن شان هستند همه ناظران سیاسی را شگفت زده کرد.

جنبش آزادیخواهی مردم ایران از گردنه ای عبور کرده و وارد مسیری شده که قابل برگشت نیست. دیگر هیچ شک و تردیدی ندارم که ما پیروزیم.

به اشتراک بگذارید: