ترامپ: شورای امنیت سازمان ملل باید علیه رژیم ایران وارد عمل شود, آنها مردم خود را میکشند (ویدئو-انگلیسی)