جمهوری اسلامی تظاهر کننده کف خیابان تقلبی (fake) هم ساخت

اینجا رو نگاه کنید:

چه چیزی مونده که جمهوری اسلامی تقلبی اش رو نساخته باشه؟
آش آنقدر “شور” شده که حتا خارجی ها هم این رو فهمیدند:

The Hill: Is everything about Iran fake?

به اشتراک بگذارید: