جوان اسرائیلی در مورد تظاهرات ایران میگوید (ویدئو با زیر نویس فارسی)