تاریخ شفاهی: خاطره وابسته نظامی وقت ایران در عراق از ورود خمینی به نجف (۱۳۴۳)

From 1:00:46 to 1:10:00

https://youtu.be/6iMOqrJaR4c?t=3646

به اشتراک بگذارید: