یادآوری خنده ابلهانه رهبران آلمان

زمانی که ترامپ در سازمان ملل هشدار میداد که وابستگی آلمان به روسیه خطرناک است، نمایندگان آلمان در سازمان ملل به حرفهای ترامپ پوزخند می زدند.

واقعا خاک بر سرشان

به اشتراک بگذارید: