دادگاه جنایتکاری به نام حمید نوری و چشمانی که حکم را باور ندارد!

راستش وقتی داستان به دام افتادن حمید نوری شروع شد، چندان امیدی به موفقیت آن نداشتم و بر اساس تجربه های قبلی و مماشات قهرمانانه ای که کشورهای اروپایی با تروریست های جمهوری اسلامی داشتند و دارند، با خودم گفتم این مورد هم به سرنوشت قاتلان دیگر دچار میشود و عدالت هرگز در دنیای امروز که همه چیز بر اساس منافع اقتصادی بنا شده است، جایی برای پیروزی ندارد؛ اما خب، اینبار گویی کار دسته جمعی عده ای از ایرانیان _ به ویژه آقای ایرج مصداقی _ به ثمر نشست و باعث شد لبخند بر دهان بی دندان ما بنشیند و از طرفی ترس و وحشت بر چهره دیگر جنایتکاران فرومایه نظام هویدا شود.

اینکه پیروزی مردم و خانواده جانباختگان را در دادگاه حمید نوری بزرگترین پیروزی مخالفان در خارج از کشور بدانیم، گزافه گویی نیست چرا که در این ۴۳ سال بارها شاهد بوده ایم که لشگر اوباش خلیفه آمده اند و مخالفان را در خانه های خویش در قلب اروپا سلاخی کرده اند و انگار هم نه انگار که اتفاقی افتاده است. هنوز هم وقتی مخالفان واقعی جمهوری اسلامی _ در این روزهایی که فقدان رهبری و چهره ای کاریزماتیک بیش از هر زمان دیگری توی ذوق میزند، یاد مرگ دکتر بختیار و فریدون یل فرخزاد می افتند _ آه از نهادشان بلند میشود؛ اما به قولی این تو بمیری از آن تو بمیری های قبلی نیست و پس از محکوم شدن حمید نوری، همه جنایتکاران باید منتظر عقوبت باشند.

همانطور که میدانیم اوباش ۵۷ تی که ایران را تسخیر و اشغال کرده اند، در این ۴۳ سال کشوری آباد و رو به پیشرفت را تبدیل به جهنمی سوزان و خشک کرده اند که نه تنها مردم نخبه و عادی اش را آواره تبعید کرده اند، بلکه آش آنقدر شور شده است که خود آشپزها هم‌ میلی به خوردنش ندارند و خوک زادگانشان جملگی در جای دیگری جز «جهنم جمهوری اسلامی» زندگی میکنند و به ریش توله بسیجی های نادانی که در روز موعود به زیر دست و پای مردم له خواهند شد، میخندند؛ اما این خندیدن آنها هم نباید طولانی شود و مخالفان باید با الگوگیری از دادگاه حمید نوری، هر جا در خارج از کشور این جنایتکاران را یافتند، فورا با افرادی چو ایرج مصداقی تماس بگیرند و نگذارند این جانیان پست فطرت با اسم های مستعار و دستهای خونین، در قلب اروپا و آمریکا خوشی کنند!

در تمام مدتی که دادگاه حمید نوری در جریان بود، ذهن بدبین من منتظر بود تا در پشت پرده مثل همیشه سازشی اتفاق بیفتد و این جنایتکار دون پایه رهایی پیدا کند. گر چه کشتار ۶۷ قصابان واقعی اش خمینی و خوک زاده معتادش سید احمد و خامنه ای و رفسنجانی و غیره است و رییسی ها و نوری ها شریک و ریزه خوار این سفره خونین بوده اند؛ اما همین که از آن جمع جنایتکار یکی هم گرفتار شود، باز بسی جای خوشحالی است.

شوربختانه آن جوانان پرشوری که در در دهه شصت _ فارغ از درست و غلط بودن راهشان _ اعدام شدند، دیگر زنده نمیشوند و هزاران خانواده هایی که فرو پاشیدند، حالشان مثل قبل نمیشود اما همین به دام افتادن این موجود پلید و فرومایه و وقیح و بی نهایت «دروغگو» به نام حمید نوری، میتواند لبخندی بر لبهایشان بنشاند و از همه مهمتر اینکه دیگر جنایتکاران نظام حواسشان جمع میشود که تا ابد نمیتوان با دستهای خونین غذا خورد!

خبر محکومیت قطعی حمید نوری خبری بس خوش است. این کار جمعی و عملی مخالفان حکومت نمره ۲۰ دارد و از همه بیشتر هم باید تلاش های ایرج مصداقی را ستود که اینگونه با پشتکار و همه سنگ اندازی ها، نتیجه کارش را دید و درسی شد برای همه ما که با ممارست و پیگیری و استفاده درست از رسانه ها، میتوان کارهای بزرگ هم کرد.

به امید روزی که تمام جنایتکاران و شکنجه گران جمهوری اسلامی در دادگاه های بین المللی و مردمی و «خیابانی»! به سزای اعمال شنیع خویش برسند. شاد باد این پیروزی مخالفان!

به اشتراک بگذارید: