درسهایی از ماکیاولی

ماکیاولی میگوید:

دو نوع دعوا ممکن هستند: دعوای حقوقی و دعوا با زور. اولی با انسان میخواند، دومی با حیوان. چون با اولی در خیلی موارد نمیتوان به مقصود رسید ضروری است که به دومی متوسل شد!

نیکولو ماکیاولی
به اشتراک بگذارید: