در مذاکرات وین: جمهوری اسلامی با نماینده خودش مذاکره می کند!

واقعا دمکراتهای چپگرا همه چیز را به ابتذال کشانده اند. در مذاکرات وین آریان طباطبائی عضو فعال نیاک و طرفدار پر و پا قرص رژیم تروریستی آخوندها از طرف امریکا با نمایندگان حکومت آخوندها مذاکره می کند!!

یعنی مذاکرات وین عملا تبدیل شده به مذاکرات رژیم آخوندها با طرفدار خودشان!

در فرهنگ غرب به این میگویند تضاد منافع و بطور معمول باید ممنوع باشد.

واقعا خاک بر سرت اوباما و اسلیپی جو که امریکا را به گند کشاندید.

به اشتراک بگذارید: