ده بهمن جشن سده نمادی از هویت ایرانی در برابر هویت جعلی تحمیلی خجسته باد- اسماعیل وفا یغمائی

ده بهمن جشن سده، جشن نور و گرما و شادی و رقص، نمادی از هویت کهن واصیل ایرانی در برابر هویت جعلی تحمیلی هویت سوگ و عزا و دروغ و خرافات خجسته باد.

به اشتراک بگذارید: