دیلی میل: بجای گازهای گلخانه ای فکری برای گاز معده بایدن کنید

رسانه های امریکایی که عمدتا چپ گرا هستند ماموریت شان سانسور خرابکاری های اسلیپی جو هستند. اینها فراموش کرده اند که وظیفه شان انعکاس واقعیات است. وظیفه اینها محافظت از رئیس جمهور فیک و تقلبی دمکراتهاست.

اما هرگاه اسلیپی جو پایش را از امریکا بیرون می گذارد دیگر امکان ندارد از همه خبرنگاران رسانه های اروپایی خواست تا خرابکاری های اسلیپی جو را سانسور کنند. بخاطر همین است که گندکاری این دست نشانده باراک حسین اوباما به بیرون درز می کند و باعث شگفتی مردم می شود.

از جمله گوزیدن اسلیپی جو در همایش تغییرات آب و هوایی:

 

به اشتراک بگذارید: