دیپلمات جمهوری اسلامی تروریست از آب درآمد

وقتی می گوییم جمهوری اسلامی یک حکومت و یک دولت نیست بلکه یک گروه تروریستی است که کشوری را اشغال کرده، سخنی به گزاف و اغراق نگفته ایم. ایدئولوژی جمهوری اسلامی بر ترور و خرابکاری و دشمنی با تمدن جهانی است. این دشمنی هرگز از بین نخواهد رفت زیرا ارزش های مدنیت با چارچوب باورهای آخوندهای شیعه در تضاد کامل قرار دارند.

این رژیم همه امکانات یک دولت و یا حکومت معمولی را دراختیار اهداف تروریستی خود قرار داده، نیروهای نظامی و انتظامی اش، سازمان های اطلاعاتی و قضایی و همچنین موسسات بانکی و تجاری اش در خدمت اجرای عملیات تروریستی است. بنابر این هرگز از شنیدن این خبر که سفارتخانه های رژیم کانون برنامه ریزی برای کارهای تروریستی است تعجب آور نیست.

هرجا که عملیات تروریستی صورت گرفته و رد پایی از جمهوری اسلامی در آن باقی مانده، بدون شک باید سفارت و یا کنسول جمهوری اسلامی در آنجا را در انجام آن عملیات تروریستی مرتبط دانست.

متاسفانه کشورهای اروپایی بارها برایشان ثابت شده که دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی کانون چنین جرم هایی است اما چون آسیبی به شهروندان اروپایی نرسیده، با این رژیم تروریستی مماشات کرده اند. 

بهرحال، حکم محکومیت اسدالله اسدی در دادگاه بلژیک یک شکست برای رژیم منحوس اسلامی و ماله کشان مزدور آن در خارج کشور است که همواره سعی میکنند این رژیم ارتجاعی را یک حکومت نرمال جلوه دهند.

به اشتراک بگذارید: