رضا شاه: این مملکته مرتیکه – فارسی حرف بزن!

راجع به فلاح که صحبت میکردیم یک چیزی یادم آمد که میخواستم بهتون بگم. این تازه از انگلیس که برگشته بود و در آبادان کار میکرد. دفعه اولی هم بود که رضا شاه میرفت بازدید آبادان. اونوقت هم البته میدونید [پالایشگاه آبادان] دست انگلیسی ها بود و این [فلاح] هم که آمد اینجا تحصیل کرد به خرج شرکت نفت آمد. جزو محلصین [اعزامی رضا شاه] نبود. اینهم با اینکه فارسی بلد بود ولی رفته بود اونجا توضیح بده در مورد ماشین آلات. و توی صحبت هاش -در صورتیکه فارسیش هم خوب بود- بیشترش به انگلیسی میگفت. لغت های انگلیسی به کار میبرد. رضا شاه اوقاتش تلخ شد و همونجا اومدن جلوی ما بردن حبسش کردن. [رضا شاه] گفت: این مملکته مرتیکه – فارسی حرف بزن!

خاطرات آقا خان بختیار
تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران
از ۷:۱۷:۱۵

به اشتراک بگذارید: