رهبر گروه اسلامی بوکو حرام به هلاکت رسید

جمهوری اسلامی تامین کننده سلاح و آموزش گروه تروریستی بوکو حرام این روزها روی سراشیبی بدشانسی افتاده است.

بنا به گزارش خبرگزاری های عربی در پی تعقیب و گریز نیروهای بوکوحرام، رهبر این گروه بهمراه چهار تن دیگر از تروریستهای اسلامی به هلاکت رسیدند. این گروه با مدارسی که علوم جدید در آنجا آموزش داده میشود مخالفند و به این بهانه صدها دختر دبیرستانی را ربودند و مورد تجاوز قرار دادند و زمانی که برخی از آنها را رها کردند هریک دارای یک یا دو فرزند شده بودند.

 

به اشتراک بگذارید: