روز بیست و یکم فروردین: حداقل دهها نفر در شهرهای ایران اعدام شدند

روزنامه اطلاعات بیست و یکم فروردین پنجاه و هشت را ورق میزدم، به غیر از صفحه اول که خبر اعدام دو تن از فرماندهان ارتش را نوشته، در صفحات میانی پر است از خبرهای اعدام در شهرهای کوجک و بزرگ ایران. مثلا رئیس ساواک نهاوند اعدام شد. نماینده سابق اردبیل اعدام شد. چند تن از کادر شهربانی در اراک اعدام شدند. چند تن از وابستگان رزیم سابق در شیراز اعدام شدند و ….

ضمنا صفحات میانی روزنامه مملو است از خبر دستگیری افراد مختلف. از دستگیری علی دشتی نویسنده مشهور بگیر تا نماینده سابق مجلس شورای ملی فلان شهر و روحانی نمایی که شاه را دعا میکرده!

حیف آن زمان اینترنت نبود و کمتر کسی خبر داشت که حکومت آخوندها با چه سرعتی مردم را به جوحه های اعدام می سپارند و اموال شان را مصادره می کنند.

به اشتراک بگذارید: