روی گردانی تاریخی مردم شیلی از چپ ها

طبق گزارش نیویورک تایمز مردم شیلی به چپگراها پاسخ منفی دادند. لینک

امریکای لاتین لانه چپ های فسیل و فاسد است. تقریبا درهمه کشورهای بدبخت و بیچاره امریکای لاتین حضور قوی احزاب چپ را می توان دید. هرجا چپ ها حضور دارند فقر و بدبختی هم هست. کشورهایی نظیر ونزوئلا و شیلی با دارا بودن منابع و ذخاثر زیرزمینی می توانستند کشورهای پیشرفته و مرفهی باشند اما بارها اقتصاد و مدیریت سیاسی و اجرایی شان مبتلا به ویروس سوسیالیسم شد و اکنون وضعیت طوری است که مردم این کشورها در نکبت و فقر و بدبختی غوطه ورند.

مردم شیلی هم دوران دیکتاتوری پینوشه را تجربه کردند و هم دیکتاتوری کمونیستی را. اما امروز بعد از مدتها جنجال و کشمکش به پای صندوقها رفتند و به قانون اساسی که توسط چپ ها نوشته شده بود پاسخ منفی دادند. این می تواند روزنه امیدی باشد برای یافتن راه و مسیر درست مردم شیلی و رها شدن از چرخه فقر و استبداد و بدبختی.

به اشتراک بگذارید: