حضرت علی زیر پتو عرق پیامبر را درآورد

ببینید چی براتون پیدا کردم ، به به، باغت آباد انگوی، به این میگن اسلام ناب محمدی:

از ام السلمه روایت شده که می گوید رسول خدا در مرض موت خود فرمود ادعونی خلیلی یعنی دوست مرا بگوئید بیاید.

عایشه فرستاد پدر ملعونش ابابکر آمد. رسول خدا(ص) او را که دید روی خود از پوشانید و فرمود خلیل مرا برای من بخوانید.

حفصه دختر عمر فرستاد عمر آمد. باز پیغمبر روی خود را از او پوشانید و فرمود خلیل مرا بگوئید بیاید.

فاطمه فرستاد امیرالمؤمنین تشریف آورد. رسول خدا(ص) برخاست و علی را به جامه خود پیچید!!

امیرالمؤمنین(ع) می فرماید رسول خدا(ص) هزار حدیث به من فرمود که از هر حدیث هزار باب باز می شود، حتی آنکه عرق پیامبر بر عرق من و عرق من بر پیامبر جاری شد.

منبع: کتاب ثمرات الحیات/جدوم/ص 229

به اشتراک بگذارید: