سخنان نماينـده کارگـران معترض نیشکر هفت تپه ۱۰ آذر ۹۸ در ٢٨مين روز تجمع و اعتصاب كارگـران