سقوط دو مرکز استان دیگر بدست طالبان

امروز شواهدی منتشر شدند که سقوط قندوز و سر پل (مرکز دو ولایت افغانستان به همین نامها) را تایید میکنند. این دو استان در شمال افغانستان قرار دارند، قندوز با تاجیکستان هم مرز است.

سقوط این دوشهر پس از نبرد شدید صورت پذیرفت، که در آن مواضعی در شهرها توسط هواپیما بمباران شد. طالبان ادعا میکنند نیروی هوایی آمریکا هم در بمباران شرکت داشته و بازار شهر و مراکز درمانی هم هدف قرار گرفته اند.

بی پرده بگویم: «سیاست» آمریکا در افغانستان فجیع است و به شدت به وجهه آمریکا و غرب صدمه میزند: ابتدا افغانستان را به شکلی ترک میکنند که معلوم بود بدست طالبان میافتد، بعدش و وقتی دیگر هیچ فایده ای ندارد با بمب افکن عهد بوق بی ۵۲ داخل شهرها بمباران میکنند تا هم طالبان و هم مخالفان طالبان با آنها دشمن شوند!

به اشتراک بگذارید: