سقوط گذرگاه اصلی مرز جنوبی افغانستان به دست طالبان

طالبان دیروز گذرگاه اصلی مرزی بین کوئته پاکستان و قندهار افغانستان (به نام آبادی «چمن» در طرف پاکستان و «سپین بولدک» در طرف افغانستان) را به تصرف خود در آوردند. ویدئوها نشان میدهند که خیل جنگجویان از طریق این راه از پاکستان عازم افغانستان هستند.

بدین ترتیب محاصره قندهار (سومین شهر بزرگ افغانستان) عملا تکمیل شده است. برنامه طالبان هم از پیش معلوم بود: آنها قندهار را تصرف خواهند کرد، ولی بعید نیست کابل را از طریق «مذاکره» به چنگ بیاورند. پس اگر هم شنیدید مذاکره بین دولت کابل و طالبان به جایی رسیده و آتش بس برقرار شده ذوق زده نشوید، این خبرخوب نیست، معنیش این است که فاتحه خوانده شده، فقط خاکسپاری بدون عجله انجام میشود….

به اشتراک بگذارید: