شاه تا آخرین لحظه سعی کرد از اعدام گلسرخی پرهیز کند

تیمسار پرویز خسروانی در خاطرات خود نقل میکند که شبی که قرار بود فردایش خسرو گلسرخی را اعدام کنند شاه از سینمای کاخ نیاوران با خسروانی تماس میگیرد و میگوید فردا میخواهند گلسرخی را اعدام کنند و خسروانی نیز تائید میکند (1:05 – 1:15). شاه میگوید با تیمسار فخر مدرس نماس بگیر و بگو برود پیش گلسرخی و از او بخواهد که تقاضای عفو کند و او را خواهم بخشید. خسروانی به دستور شاه با فخر مدرس در آن دیر وقت شب تماس میگیرد و آنها هم اعدام را به تاخیر می اندازند و 48 ساعت فرصت می طلبند. زمانی پس از آن خسروانی از فخر مدرس راجع به آن دستور سوال نموده بود و فخر مدرس گفته بود که ما حسب الامر رفتار کردیم اما حاضر نشد تقاضای عفو بکند. مراتب را به شاه اطلاع دادیم و شاه باز گفت ببینید یکی از فامیل نزدیکش هست که برایش تقاضای عفو بکند؟ ما به شاه توضیح دادیم که گلسرخی فحاشی بسیار کرده و از لحاظ نظم ارتش و نظم دادگاه درست نیست که حکم اجرا نشود و حکم اجرا شد. خسروانی میگوید که بنا بر دانسته های او گلسرخی مشکلات بسیار داشته و چند بار نیز خود اقدام به خودکشی کرده بوده است. برای این ادعا البته اسناد بیشتری لازم است.

خسروانی در جای دیگر تائید میکند که شاه فردی مذهبی بود (00:57) و یک بار که او افتخار آجودانی شاه را داشت و در اتومبیل به یک نمایشگاه صنعتی میرفتند شاه دستور توقف ماشین را داد و به راننده اش اصغر گفت که قرآنش را فراموش کرده و کسی را بفرستند که قرآنش را از کاخ بیاورد. آیا شاه مذهبی بود و یا این را برای سیاست خاصی لازم داشت سوالی است که جوابش در این مصاحبه نیست.

به اشتراک بگذارید: