فیلم صحنه هولناک بردن خودرو توسط سیل و غرق شدن دو کودک داخل آن

در این فیلم صحنه هولناک از جا کندن و واژگون کردن خودرو توسط سیل در ورودی محور چک چک اردکان مشاهده می شود
April 11, 2020

شعله میان سیل
https://youtu.be/j-9p4NAtcnQ
Sabzevar, Iran
April 12, 2020
به اشتراک بگذارید: