صحنه ای از شرایط جنگی روسیه و اوکراین

حقیقتا مقاومت ارتش اوکراین زیر گلوله باران وحشیانه روس ها شگفت انگیز است.  واقعا این ملت سزاوار پیروزی و خوشبختی است.

به اشتراک بگذارید: