صدای انفجارات سهمگین در غرب کشور

صدای انفجارات سهمگین در استان های آذربایجان غربی، همدان، کرمانشاه و کردستان شنیده شد. این انفجار در برخی مناطق، به قدری مهیب بود که باعث شد مردم وحشت زده به خیابان‌ ها هجوم بیاورند.

رسانه های رژیم ترسوی اسلامی درصدد نادیده گرفتن این انفجارات هستند و از علت واقعی آن پرهیز می کنند.

به اشتراک بگذارید: