صفحه اول (۵)

خبرهای مهم در روز شنبه یازدهم فروردین پنجاه و هشت (همزمان با برگزاری رفراندوم):

در سقز صندوق رای را آتش زدند و در مهاباد و گنبد بدلیل درگیری های مسلحانه رفراندوم برگزار نشد. آنروزها سقز و مهاباد در کردستان کاملا از حاکمیت دولت انقلابی خارج شده بودند و شهرها در اختیار گروههای مسلح بود.

تاکنون 40 نفر در سرکوب مردم گنبد کشته شده اند

شاه سابق ماه آینده محاکمه میشود!!

ولیعهد پسر شاه نبود!!

در یکی از حوزه های رای گیری رفراندوم مسئول حوزه برای تسهیل رای دهندگان قسمت “آری” برگه را از قسمت “نه” جدا کرده و به آنها تحویل میداد!

سازمان مجاهدین و حزب توده نیز به جمهوری اسلامی رای آری دادند.

زنان بی حجاب، آزادانه به پای صندوق رای رفتند و به جمهوری اسلامی رای آری دادند!

رفراندوم در زندان قصر: هویدا هم به جمهوری اسلامی رای داد!

سازمان دانشجویی پیشگام: امریکا در ایران بدنبال تجزیه طلبی است!

به اشتراک بگذارید: