عکس های گردهم آیی ایرانیان لوس آنجلس در حمایت از تظاهر کنندگان آبان ۹۸ ایران- چهارم

2320
2316
2321
2326
2332
هر بار که چراغ عابر پیاده سبز میشد دسته های انبوه ایرانیان با پرچم و پلاکارد از چهار راه به طرف محل برگزاری مراسم میآمدند. صحنه باشکوهی بود.
2333
2352
2334
2337
2341
2342
2349
2350