فرمانده سابق سنتکام (نقل به مضمون): سیاسیون در هیچ موردی طبق نظر تخصصی نظامیان عمل نکردند

در مورد برجام: نتیجه اش این میشود که سپاه پول بیشتری بدست آورد تا تمام منطقه را بیش از پیش نا امن کنند.
در مورد افغانستان: بایدن و ترامپ در هیچ موردی هم نظر نبودند جز اینکه نیروهای ما را از افغانستان خارج کنند، اگر چه ما (نظامیان) مخالف بودیم و به شخص رئیس جمهور گزارش داده بودیم که نتیجه اش چه میشود.

به اشتراک بگذارید: