فرود اضطراری هواپیمای سبک در بزرگراهی در آمریکا

به کابلی که با فاصله کمی بعد از نقطه فرود از بالای جاده میگذرد توجه کنید، یک لحظه دیرتر و به خیر نمیگذشت.
(ضمنا شانسی بود، این کابلها هنگام پرواز به موقع قابل رویت نیستند.)

به اشتراک بگذارید: