فوتبال سیاسی و داوری انگل های قم

در زمان کودکی ما یکی از کارتون هایی که پخش میشد یک شکارچی به اسم «زبل خان» بود و صدا پیشه این شخصیت کارتونی همیشه میگفت :

زبل خان اینجا، زبل خان‌اونجا، زبل خان همه جا!

به اشتراک بگذارید: