فوریه؛ ماه تاریخ سیاه (Black History Month)

“ماه تاریخ سیاه” (Black History Month) یک جشن سالانه برای بزرگداشت دستاوردهای آفریقایی-آمریکایی ها و شناخت نقش مهم آنها در تاریخ ایالات متحده است. این رویداد از درون “هفته تاریخ سیاه پوست” (Negro History Week) که حاصل کار مورخ مشهور کارتر جی وودسون، و دیگر اندیشمندان برجسته آمریکایی بود، بیرون آمد. از سال 1976 تا کنون ،تمام رئیس جمهورهای ایالات متحده رسما ماه فوریه را به عنوان Black History Month گرامی داشته اند.

Rosa Parks
(February 4, 1913 – October 24, 2005)

چگونگی به وجود آمدن Black History Month از سال 1915 آغاز شد, نیم قرن پس از لغو برده داری در متمم سیزدهم قانون اساسی ایالات متحده. در سپتامبر این سال، مورخ برجسته دانشگاه هاروارد کارتر ج وودسون, و وزیر برجسته جسی ای مورلند انجمن مطالعه زندگی سیاه و تاریخ (ASNLH) را تاسیس کردند، سازمانی که به تحقیق و ترویج دستاوردهای سیاه پوستان آمریکایی میپردازد.

این انجمن هفته ملی تاریخ سیاه را درهفته دوم فوریه سال 1926، همزمان با تولد آبراهام لینکلن، پیشنهاد کردند. امروزه این رویداد در مدارس, دانشگاه های سراسر کشور جشن گرفته شده و از دستاوردهای آفریقایی تباران تقدیر به عمل میآید. در بسیاری از کشور های دیگر از جمله کانادا و کشور های اروپایی هم این روز جشن گرفته میشود.

منبع: www.history.com

به اشتراک بگذارید: