قابل توجه مصدقی ها

این لایحه انتخاباتی است که جناب مصدق نوشته و امضا کرده.

لازم به یادآوری است که در آن دوره جناب مصدق از مجلس اختیار تام داشت تا خودش قانون بنویسد و آنرا تصویب و برای اجرا ابلاغ نماید. شما فقط یک لحظه تامل کنید که از نظر مصدق و دوستانش، زنان نه حق رای دادن داشتند و نه حق انتخاب شدن. زنان در ردیف مجانین و ناقص العقل ها بودند.

به اشتراک بگذارید: