محاسبات مربوط به ساقط کردن هواپیمای اوکراینی توسط موشک

آخرین سیگنال ارتفاع ثبت شده هواپیما: ۲۴۰۰ متر از سطح دریا.ارتفاع تخمینی هواپیما در آخرین نقطه روی تراجکتوری نرمال (قبل از انحراف به تبع انفجار موشک) : حدود ۲۷۰۰ متر از سطح دریا، حدود ۱۵۰۰ متر از سطح زمین زیر … ادامه خواندن محاسبات مربوط به ساقط کردن هواپیمای اوکراینی توسط موشک