اسلیپی جو و عینک آفتابی

اسلیپی جو و همسرش در جمع خبرنگاران حضور یافت و به سوالات آنها پاسخ داد. اسلیپی جو در قسمتی از سخنانش گفت: باعث افتخار است که همسر من یک زن سیاهپوست است!

همه تعجب کردند و یکی از خبرنگاران گفت: ببخشید ولی اون میشل اوباماست که سیاهه، خانم شما کنارت ایستاده.

اسلیپی جو نگاهی به همسرش انداخت و گفت: خب، من هم همین را میگم. همسرم سیاهه.

خبرنگاران گفتند: مستر اسلیپی جو! لطفا اون عینک آفتابی را دربیار تا همه را سیاه نبینی!

اسلیپی جو عینکش را درآورد و با تعجب به همسرش نگاه کرد و گفت: آی ام ساری، تقصیر این عینک بود. من تابحال خیال میکردم باراک اوباما هم سیاهپوسته!

به اشتراک بگذارید: