نیکی هیلی در مورد ترامپ: آیا میتوان کسی که باور داشته باشد رنگ چمن آبی است را سرزنش کرد؟

خانم نیکی هیلی، سفیر اسبق آمریکا در سازمان ملل در دوره ترامپ، در یک مصاحبه بیان کرد:

ترامپ از یک جایی به بعد به راهی رفت که نباید میرفت، و ما نباید دنبال او میرفتیم. ما نباید اجازه بدهیم که چنین چیزی هیچگاه دوباره رخ دهد.


تا جایی که من دریافته ام، او صادقانه باور دارد که حقش تضییع شده است. آیا کسی که قادر به تشخیص رنگها نیست و باوردارد که رنگ چمن آبی است قابل نکوهش است؟

به اشتراک بگذارید: