هرگز با آخوند معامله نکنید

روزنامه اطلاعات نهم مهر ماه پنجاه و هشت:

در جریان درگیری های مردم کردستان با پاسداران و نیروهای انقلابی، خلخالی برای ترساندن و سرکوب مردم به مهاباد رفته بود و عده زیادی را به بهانه های واهی اعدام کرد. اینطور که در روزنامه اطلاعات نوشته یکنفر را بجرم عضویت در ساواک محاکمه کرده و حکم چهارصد ضربه شلاق !! را برای او صادر کرده بود.

متهم بیچاره تعدادی شلاق میخورد اما طاقتش تمام میشود و با التماس و درماندگی از خلخالی میخواهد به اززای هر ضربه شلاق مبلغ هزار تمان بگیرد و بی خیال شلاق شود.

خلخالی روی مبلغ چانه می زند و بالاخره به ضربه ای هزار و پانصد راضی میشود. در نتیجه قرار میشود معادل چهارصد ضربه باقیمانده مبلغ پانصد هزار تومان بدهد. باید در نظر داشت که پانصد هزار تومان در آن زمان مبلغ زیادی بوده و در تهران و یا شهری مثل مهاباد با آن مبلغ میشد یک خانه خوب خرید.

بهرحال آن بیچاره مبلغ پانصد هزار تومان را به حساب آنها می ریزد اما خلخالی میگوید برای خالی نبودن عریضه او را بخوابانید و چند ضربه شلاق دیگر هم به او بزنید!!

این است عدالت در اسلام و فقه جعفری.

این است قول و وعده آخوندی.

به اشتراک بگذارید: